Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

wiolus
5315 e10c
wiolus
0584 8861 500
wiolus
wiolus
5095 8e2a 500
wiolus
wiolus

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viathenatuss thenatuss
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viathenatuss thenatuss
wiolus
3656 8473
Reposted fromdelain delain viathenatuss thenatuss
wiolus
wiolus
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viahardbitch hardbitch

November 10 2018

wiolus
2253 b9d0
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaeternaljourney eternaljourney
wiolus
Tak sobie korespondują. On wie. Jak miałby nie wiedzieć. Te mejle, niby o niczym, czasem esemesy. Tak, zwłaszcza to pisanie o niczym tak bardzo podszyte wszystkim.
— Autor nieznany
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
wiolus
Zainteresowania? Języki obce. Najlepiej męskie.

November 09 2018

wiolus
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaBalladyna Balladyna
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viajoannna joannna
wiolus
wiolus
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viacountingme countingme

November 07 2018

wiolus
4242 6a19 500
Reposted fromverronique verronique viaCannonball Cannonball
wiolus
Kobiety z klasą odrzucają mentalność stadną. Nie robią czegoś tylko dlatego, że tak postępują inni. Mają swoje standardy i unikają sytuacji, w których ludzie łamią zasady. Wiedzą, że sposób bycia bardzo wiele mówi o człowieku i chcą zainspirować innych, by starali się zachować dobre maniery.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viaBalladyna Balladyna
wiolus
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaCannonball Cannonball
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl